Select Page

Transparència i democràcia a les associacions internacionals de sociologia

4 de juliol de 2018

Avui s’ha celebrat l’elecció a la presidència i Comitè Executiu de la FES (Federació Espanyola de Sociologia). Atès que a l’ACS ja hem fet el canvi de transparència i democràcia que ens apropa a com funcionen la ESA i la ISA, he expressat que també a la FES es requereix un canvi en la línia de les associacions internacionals. Veig que hi ha molta desinformació que facilita el mantenir-se en dinàmiques anteriors que perjudiquen la majoria de sociòlogues i sociòlegs. Avanço algunes de les diferències:

1) Tant a la ESA com a la ISA hi ha sempre diferents candidats i candidates tant a la presidència com a l’Executiva, que es coneixen amb els seus currículums i programes molt de temps abans de les eleccions. A la FES jo he conegut la candidatura 1 minut abans de la votació, i vosaltres encara no la coneixeu.

2) Les eleccions a la ISA i a la ESA es fan durant el congrés, la qual cosa permet una transparència i participació que no es donen a la FES al no fer-se durant el congrés.

3) Les llistes a la ISA i a la ESA són obertes i, per tant, els organismes resultants són plurals. A la FES la candidatura és tancada.

4) A la ESA i a la ISA sempre hi ha vàries candidatures, a la FES només una. Fins i tot a la ESA  la paritat entre les candidatures a presidència és un requisit abans de fer-se la votació.

5) A la ISA i a la ESA es promocionen i es veuen com a positives les diferents candidatures, programes, i les diferències d’opinió.

Amb coherència, amb el canvi democràtic que ja hem fet a l’ACS, crec que hem de proposar a la FES que assumeixi aquests cinc punts i la resta de dinàmiques de les associacions internacionals de sociologia.

Marta Soler i Gallart

Presidenta de l’Associació Catalana de Sociologia, i representant de l’ACS a la Federació Espanyola de Sociologia.

 

Transparencia y democracia en las asociaciones internacionales de sociología

4 de julio de 2018

Hoy se ha celebrado la elección a la Presidencia y Comité Ejecutivo de la Federación Española de Sociología . Dado que en la ACS ya hemos hecho el cambio de transparencia y democracia que nos acerca al funcionamiento de la @EuropeanSociologicalAssociation y la International Sociological Association (ISA) , he expresado que también en la FES se requiere un cambio en la línea de las asociaciones internacionales. Veo que hay mucha desinformación que facilita el mantenerse en dinámicas anteriores que perjudican la mayoría de sociólogas y sociólogos. Adelanto algunas de las diferencias:

1) Tanto en la ESA como en la ISA siempre hay diferentes candidatos tanto a la presidencia como a la Ejecutiva, que se conocen con sus currículos y programas mucho tiempo antes de las elecciones. A la FES yo he conocido la candidatura 1 minuto antes de la votación, y vosotros aún no la conocéis.

2) Las elecciones a la ISA y la ESA se hacen durante el congreso, lo que permite una transparencia y participación que no se dan a la FES al no hacerse durante el congreso.

3) Las listas a la ISA y la ESA son abiertas y, por tanto, los organismos resultantes son plurales. A la FES la candidatura es cerrada.

4) En la ESA y la ISA siempre hay varias candidaturas, a la FES sólo una. Incluso en la ESA la paridad entre las candidaturas a presidencia es un requisito antes de hacerse la votación.

5) En la ISA y la ESA se promocionan y se ven como positivas las diferentes candidaturas, programas, y las diferencias de opinión.

En coherencia, con el cambio democrático que ya hemos hecho en la ACS, creo que debemos proponer a la FES que asuma estos cinco puntos así como otras dinámicas de las asociaciones internacionales de sociología.

Marta Soler Gallart

Presidenta de la Asociación Catalana de Sociología, y representante de la ACS en la Federación Española de Sociología.

 

Transparency and democracy in international sociology associations
July 4th, 2018

Today, the election to the Presidency and Executive Committee of the Federación Española de Sociología has been celebrated. Given that in the ACS (Catalan Association of Sociology) we have already made the change of transparency and democracy that brings us closer to how the ESA and International Sociological Association (ISA) work, I have expressed that also in the FES a change in the line with international associations is required. I see that there is a lot of misinformation that facilitates remaining in previous dynamics that are detrimental to most sociologists. I point out some of the differences:

1) Both ESA and ISA always have diverse candidates for both the Presidency and the Executive Committee, who are known for their curricula and programs long before the elections. At FES I learned about the candidate 1 minute before the vote, and you still do not know who the candidate is.

2) The elections to the ISA and the ESA are held during the conference, which allows transparency and participation that are not given at the FES because elections are not held during the conference.

3) The lists for the ISA and the ESA are open and, therefore, the resulting organisms are plural. At the FES the nomination is closed.

4) In the ESA and the ISA there are always several candidates, at the FES only one. Moreover, at the ESA, parity between presidential candidates is a requirement before voting.

5) The different candidacies, programs, and the differences of opinion are promoted and are seen as positive for the ISA and ESA.

With coherence, and in line with the democratic change that we have already done in the ACS, I believe we must propose to the FES that it assume these five points and the rest of the dynamics of the international sociological associations.

Marta Soler i Gallart

President of the Catalan Association of Sociology, and representative of the ACS in the Spanish Federation of Sociology.