Select Page

L’article que hem volgut destacar és el següent:

Sánchez-Mira, N., & O’Reilly, J. (2018). Household Employment and the Crisis in Europe. Work, Employment and Societyhttps://doi.org/10.1177/0950017018809324

La recerca comparativa sobre ocupació i família s’ha caracteritzat pel seu focus en les tipologies, construïdes sobre la base d’anàlisis dels règims de polítiques públiques o de les cultures de gènere. Aquests estudis han estat criticats per infraestimar la diversitat interna dels països i els tipus identificats, l’existència de polítiques contradictòries, i per realitzar anàlisis de caràcter estàtic. A diferència d’aquests estudis, l’article presenta una anàlisi empírica dels patrons d’ocupació a nivell de llars, ampliant l’abast de recerques anteriors (Haas et al., 2006; Hook, 2015; Lewis et al., 2008) en incloure un major nombre de països en el marc d’una Europa ampliada i en mostrar l’impacte de la crisi i de les polítiques anomenades  d’“austeritat” sobre l’ocupació a nivell de llars.

En primer lloc, es presenta una tipologia dels patrons d’ocupació a nivell de llar a Europa abans de la crisi (2007), utilitzant microdades de l’enquesta European Union Statistics on Income and Living Conditions. La tipologia construïda posa de manifest similituds entre països que rarament veiem agrupats en les tipologies basades en els règims de benestar o les cultures de gènere. Alhora, aquesta il·lustra la diversitat interna dels països així com entre els tipus identificats. En segon lloc, es mostren les diferències en els patrons d’ocupació a nivell de llar en funció del nivell d’estudis de la dona. Aquesta anàlisi revela que els diferents arranjaments no només són indicatius de relacions de gènere més tradicionals o igualitàries, sinó que també reflecteixen diferents oportunitats laborals i dificultats econòmiques per a diferents col·lectius. En tercer lloc, s’analitzen els canvis en els patrons d’ocupació de les llars en tres moments diferents (2007-2010-2012), posant de relleu com les anomenades dinàmiques de he-cession i sh(e)-austerity (Karamessini i Rubery, 2014) han impactat de forma diferent en diversos països europeus. Finalment, es mostra com la crisis ha tingut un impacte desigual en llars amb diferents nivells d’estudis. La reemergència d’arranjaments tipus male breadwinner es deu sobretot a l’atur femení, particularment en les llars de més baix nivell educatiu.

En síntesi, l’article presenta una comparació original i sistemàtica de l’impacte de la crisi econòmica recent i de les polítiques d’“austeritat” sobre els patrons d’ocupació de les llars en el marc d’una Europa ampliada. Els resultats posen de manifest la necessitat d’interpretar els canvis observats considerant els contextos específics dels diferents països, en relació amb les necessitats econòmiques i les diferents oportunitats laborals per a les dones en diferents parts d’Europa.