Select Page

Cancel.lació del VIII Congrés Català Internacional de Sociologia pel COVID-19

 

Benvolguts/des,

Davant la incertesa provocada per la situació d’alerta sanitària pel coronavirus (COVID-19), el desconeixement de com evolucionarà i en quin moment es podrà donar la crisi sanitària per acabada, i tenint en compte com aquesta imprevisibilitat dificulta de fer totes aquelles previsions (d’espais, d’agenda, de contractacions) que són necessàries per a la realització d’events, el comitè organitzador local i la Junta de l’ACS amb gran pena i a contra-cor hem decidit anul·lar el VIII Congrés Català Internacional de Sociologia i el VI Congrés de Joves en Sociologia.

De totes maneres a dia d’avui volem valorar la participació i les mostres d’interès com un èxit. Volem començar agraint les  400 persones de Catalunya, de la resta d’Espanya, d’Europa i d’Amèrica que en conjunt han enviat unes 280 comunicacions. Per continuar agraint tota la feina feta pels coordinadors i coordinadores de grups i línies de recerca, pels avaluadors i avaluadores que de manera desinteressada han treballat per garantir la rigorositat científica del congrés i per les persones que han estat organitzant els dotze panells, col.loquis i presentacions de llibres, i per les més de 40 persones que s’havien inscrit per fer de voluntàries al congrés. Així mateix volem agrair totes les instàncies de la Universitat de Girona que han col.laborat en la preparació com la Unitat de Sociologia, el Departament d’Empresa, la Unitat de Compromís Social, l’Àrea de Voluntariat, la Facultat de Lletres i Turisme, el Rectorat i el Consell Social, i altres institucions de la societat gironina que ens han donat el seu suport com l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, l’associació Multicapacitats, el Patronat de Turisme Costa Brava – Girona, l’Associació d’Hostaleria de Girona, la Cambra de Comerç de Girona.

És per aquest motiu que agraïm a totes les persones que han treballat en la seva organització i que havien acceptat participar-hi. Esperem poder comptar amb la vostra col·laboració en el pròxim congrés de l’ACS.

Per les persones que ja han fet el pagament de la inscripció, properament us enviarem les instruccions necessàries per a fer-vos el retorn. Us demanem paciència doncs si bé en condicions normals no és un procés immediat, aquests dies a més tenim la incertesa de si un eventual confinament i teletreball pugui altentir-ho. Si teniu qualsevol pregunta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres al correu coordinacio.ccs.acs@gmail.com.

 

Atentament,

Coordinadora del Comitè Organitzador Local

Cristina Sánchez Miret

Amb l’acord de la Junta de l’Associació Catalana de Sociologia

……………………………………………………………………………………………………

Estimados / as,

Ante la incertidumbre provocada por la situación de alerta sanitaria del coronavirus (Covid-19), el desconocimiento de cómo evolucionará y en qué momento se podrá dar la crisis sanitaria por terminada, y teniendo en cuenta como esta imprevisibilidad dificulta todas aquellas previsiones (de espacios, de agenda, de contrataciones) que son necesarias para la realización de eventos de estas características, el comité organizador local y la Junta de la Asociación Catalana de Sociología con gran pesar hemos decidido anular el VIII Congreso Catalán Internacional de Sociología y el VI Congreso de Jóvenes en Sociología.

De todas maneras a día de hoy queremos valorar la participación y las muestras de interés como un éxito. Queremos empezar agradeciendo las 400 personas de Cataluña, del resto de España, de Europa y de América que en conjunto han enviado unas 280 comunicaciones. Para continuar agradeciendo todo el trabajo realizado por los coordinadores y coordinadoras de grupos y de líneas de investigación, los evaluadores y evaluadoras que de manera desinteressada han trabajado para garantizar la rigurosidad científica del congreso y por las personas que han estado organizando los doce paneles, coloquios y presentaciones de libros, y por las más de 40 personas que se habían inscrito de voluntarias en el congreso. Asimismo queremos agradecer todas las instancias de la Universidad de Gerona que han colaborado en la preparación como la Unidad de Sociología, el Departamento de Empresa, la Unidad de Compromiso Social, el Área de Voluntariado, la Facultad de Letras y Turismo, el Rectorado y el Consejo Social, y otras instituciones de la sociedad gerundense que nos han mostrado su apoyo como el Ayuntamiento de Gerona, la Diputación de Gerona, la associación Multicapacitats, el Patronato de Turismo Costa Brava – Gerona, la Asociación de Hostelería de Gerona, la Cámara de Comercio de Gerona.

Es por este motivo que agradecemos a todas las personas que han trabajado en su organización y que habían aceptado participar. Esperamos poder contar con su colaboración en el próximo congreso de la ACS.

Para las personas que ya han hecho el pago de la inscripción, próximamente le enviaremos las instrucciones necesarias para hacer el retorno. Os pedimos paciencia pues si ya en condiciones normales no es un proceso inmediato, estos días además tenemos la incertidumbre de si un eventual confinamento y el teletrabajo puedan retrasarlo un poco más. Si tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros al correo coordinacio.ccs.acs@gmail.com.

Atentamente,

Coordinadora del Comité Organizador Local

Cristina Sánchez Miret

Con el acuerdo de la Junta de la Asociación Catalana de Sociología

……………………………………………………………………………………………………

Dears,

Given the uncertainty caused by the coronavirus health alert situation (Covid-19), the ignorance of how it will evolve and when the health crisis may be over, and taking into account how this unpredictability hinders all those forecasts (of spaces, of agenda, of hiring) that are necessary for carrying out events of this nature, the local organizing committee and the Board of the Catalan Association of Sociology with great regret we have decided to cancel the VIII International Catalan Congress of Sociology and the 6th Congress of Young people in Sociology.

Anyway, today we want to value the participation and interest shown as a success. We want to start by ackowledging the 400 people from Catalonia, the rest of Spain, Europe and America who, altogether, have sent around 280 communications. To continue ackowledging all the work done by the coordinators of groups and lines of research, the evaluators who have selflessly worked to ensure the scientific rigor of the congress and the people who have been organizing the 12 panels, colloquiums, and book presentations, and by the more than 40 people who had registered as volunteers in the congress. We would also like to thank all the instances of the University of Girona who have collaborated in the preparation such as the Sociology Unit, the Business Department, the Social Commitment Unit, the Volunteering Area, the Faculty of Arts and Tourism, the Rector’s Office and the Social Council, and other institutions of  Girona society that have shown their support to us like the City council of Girona, the Deputation of Girona, the association Multicapacitats, the Patronato de Turismo Costa Brava – Girona, the Association of Hospitality industry of Girona, the Chamber of Commerce of Girona.

It is for this reason that we thank all the people who have worked in organizaing it and who agreed to participate. We look forward to having your collaboration at the next ACS congress.

For those who have already paid for the registration, we will send you the instructions needed to make the return shortly. We ask you for patience because if it is not already an immediate process under normal conditions, these days we also have the uncertainty as to whether a possible confinement and teleworking may delay it a little longer. If you have any questions, please feel free to contact us at coordinacio.ccs.acs@gmail.com.

Sincerely,

Coordinator of the Local Organizing Committee

Cristina Sánchez Miret

With the agreement of the Board of the Catalan Sociological Association