Select Page

És amb gran satisfacció que anunciem els guanyadors del XXVIII Concurs de Joves Sociòlegs 2024.

Aquest concurs és un espai important per al reconeixement dels treballs sociològics realitzats pels joves investigador/es.

Cada any, a través d’aquest concurs, es premien les millors investigacions en diferents àmbits de la sociologia.

A continuació, exposem un resum d’uns dels treballs premiats.

Artur Coy

El diagnòstic psiquiàtric en primera persona.
Experiències i perspectives de les persones diagnosticades.

 

 

Resum: Al camp de la salut mental, el diagnòstic ha estat tradicionalment utilitzat per
atorgar sentit al malestar psicològic, entendre les seves causes i plantejar la seva
intervenció terapèutica. No obstant, existeix un interès científic i social creixent en les
implicacions i els efectes que aquesta pràctica mèdica té sobre les persones
diagnosticades. El present treball aborda com les persones diagnosticades a la província
de Barcelona experimenten i interpreten el seu propi diagnòstic de trastorn mental.
Durant la recerca, realitzem una revisió de la literatura científica existent i explorem les
opinions, perspectives i sentiments d’aquestes persones en relació amb el diagnòstic
psiquiàtric, així com el paper d’aquest en la interpretació de la seva trajectòria vital i la
comprensió de les seves dificultats. A la vegada, sotmetem aquests afers a una anàlisi
epistemològica que parteix de la noció d’injustícia epistèmica de Miranda Fricker,
referida als perjudicis provocats a una persona a través del menyscabament de la seva
capacitat d’aportar coneixement als altres o de donar sentit a les seves vivències.