Select Page

Formació professional i PIMES: el repte de la innovació a Catalunya. Vocational training and SMEs: the challenge of innovation in Catalonia

Entre els anys 2015 i 2017 es va dur a terme l recerca “Formació professional i PIMES: el repte de la innovació a Catalunya” finançada per la convocatòria Recercaixa i dirigida pel Dr. Ignasi Brunet, membre del grup de recerca Anàlisi Social i Organitzativa de la Universitat Rovira i Virgili.

A la Memòria del projecte podem trobar la següent informació que sintetiza projecte, objectius i resultats:

L’actual èxit econòmic depèn de la seva orientació cap a la innovació (més sostenible que rebaixar costos laborals). En el cas d’Espanya resulta evident, tal com assenyalar la OCDE en un recent estudi (Estudios económicos de la OCDE: España. Marzo 2017). És per això que hem analitzat cóm es tracta la qüestió de la innovació, si be per això hem acudit al estudi del sistema educatiu català. Per portar a terme aquesta investigació hem escollit centres de Formació Professional (FP) com petites i mitjanes empreses (pimes). Això és degut a dos qüestions. Per una banda la Unió Europea insisteix sobre la importància de la funció de la FP a l’hora d’incrementar la qualificació de la mà d’obra; per l’altra, les pimes són la institució econòmica predominant de la estructura empresarial catalana, a més de participar en la formació del alumnat (via FCT, via FPDual).

Amb aquest projecte s’aprofundeix en les relacions entre el sistema de formació professional  i els processos d’innovació que desenvolupa el teixit empresarial de petita i mitjana empresa (PIME) a Catalunya, amb l’objectiu de respondre les següents qüestions:

  • quin és el nivell actual d’adequació entre la formació en innovació per part dels centres de FP i les demandes en innovació per part de les petites i mitjanes empreses;
  • cóm es “formen o entrenen” les habilitats innovadores des dels centres de FP;
  • quines són les demandes de competències en innovació que fan les empreses;
  • quin paper poden tenir els treballadors tècnics amb formació professional a l’hora de contribuir a processos d’innovació de les PIME catalanes;
  • quins són els elements sobre els quals es pot incidir per tal d’adequar el sistema de Formació Professional per la millora d’aquests processos d’innovació en les PIMEs catalanes.

Es tracta també d’acomplir amb la missió que marca el III Pla general de Formació Professional a Catalunya: impulsar un sistema de FP que contribueixi a l’augment de la competitivitat de les empreses i a la millor competència professional, capacitació i possibilitat d’ocupació de les persones.

Els objectius de la recerca eren:

– Identificació de programes de formació en innovació en diferents sistemes d’innovació regional i nacional d’altres països i la incidència d’aquesta formació en les seves PIMEs. A més a més, s’analitzaria el seu nivell d’aplicabilitat a Catalunya.

– Descripció i explicació del paper que poden tenir els treballadors tècnics en els processos d’innovació en les PIMEs

– Identificació dels possibles obstacles a la contribució dels treballadors tècnics en els processos d’innovació

Per a finalitzar entre els objectius aconseguits cal destacar la verificació de totes les hipòtesis de partida:

  1. Hem demostrat la necessitat de més col·laboració entre CFP i empreses, ja que millorarien les competències en innovació rebudes en aquests centres.
  2. Les empreses amb sistemes d’organització més horitzontals i modes d’innovació més interactius, faciliten la participació/contribució a la innovació del alumnat.
  3. L’aposta per les experiències fomentadores de la innovació com ara la Xarxa InnovaFP pot donar-li major èmfasi a la formació en innovació en el si dels centres de FP i un major contacte amb el teixit empresarial a l’hora de treballar conjuntament en projectes vinculats al foment de la innovació.

A la web del projecte podeu trobar més informació sobre els components de l’equip d’investigació, les publicacions resultants de la recerca, i una breu descripció del mateix.

http://www.analisisocial.org/index.php/en/about-aso/projects-list.html?view=project&task=show&id=12