Select Page

Estatuts

D’acord amb l’article 11 dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), aprovats pel Ple de l’Institut d’Estudis Catalans els dies 22 de gener i 2 d’abril de 2001, i d’acord amb els articles del 65 al 72 del Reglament de règim intern de l’IEC (aprovat pel Ple de l’IEC el dia 27 de maig de 2001), es modifiquen els Estatuts de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), que queden redactats tal com segueix.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1. Definició i objectiu general

L’Associació Catalana de Sociologia, societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials des del 1979, és una associació científica sense ànim de lucre que té per objectiu general potenciar i desenvolupar el coneixement sociològic per mitjà de l’activitat en l’àmbit acadèmic, de recerca i professional, i també de la presència social, amb la finalitat d’afavorir la comunicació entre sociòlegs. En aquest sentit, l’ACS es compromet a cooperar amb les altres societats filials de l’IEC, així com amb altres associacions científiques, nacionals i internacionals vinculades a la sociologia o a altres àmbits del coneixement. 

Article 2. Règim jurídic

L’activitat de l’ACS és regulada pel Reglament de règim intern de l’IEC i, subsidiàriament, pels Estatuts d’aquesta mateixa institució i per la normativa general dels òrgans col·legiats.

Article 3. Relació amb el món universitari

1. L’ACS ha de potenciar les relacions amb les universitats catalanes per tal d’ajudar a enfortir tant la docència com la recerca en l’àmbit de la sociologia.

2. L’ACS ha de liderar accions interuniversitàries que potenciïn la formació i la recerca sociològiques. 

Article 4. Objectius específics

Els objectius específics de l’ACS són dur a terme, per mitjà de la creació d’espais de debat, la promoció de grups de treball, la incorporació de joves a l’Associació i activitats científiques que poden ser impulsades des de l’ACS.

Capítol II
Marc territorial

Article 5. Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació de l’ACS és el de l’Institut d’Estudis Catalans. A més, pot establir vincles amb societats de tot l’Estat i a escala internacional, per tal com l’ACS és membre de l’Associació Internacional de Sociologia per mitjà de la Federació d’Associacions de Sociologia de l’Estat espanyol.

Article 6. Llengua de treball

El català és la llengua pròpia de l’Associació i la que és usada normalment en tots els actes i en les publicacions. Les excepcions a aquesta norma general han de ser establertes d’una manera específica i han de ser aprovades per la Junta Directiva de l’ACS.

Article 7.Representació territorial

1. Per tal de garantir que l’ACS té plena representació territorial a Catalunya, la Junta nomena responsables per a Tarragona, Lleida i Girona com a representants de l’ACS, amb l’objectiu de dinamitzar activitats acadèmiques als diferents territoris. Aquests responsables poden ser membres de la Junta Directiva o no.

2. L’ACS vetlla permanentment per desenvolupar els mecanismes i els mitjans d’informació i comunicació que siguin necessaris per a difondre les activitats que es duen a terme arreu del territori.

Article 8. Celebració del Congrés Català de Sociologia

L’ACS organitza periòdicament el Congrés Català de Sociologia, amb l’objectiu de fomentar l’intercanvi i el debat de la producció científica, i també com a mitjà per a teixir aliances amb les associacions de sociologia dels altres territoris de llengua catalana i potenciar, d’aquesta manera, línies de treball cooperatiu. Per aquest motiu, s’estableix la rotació del territori on s’ha de celebrar cada congrés.

Capítol III
Organització interna

Article 9. Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l’ACS són l’Assemblea General i la Junta Directiva. 

Article 10. L’Assemblea General

1. L’Assemblea General constitueix l’òrgan sobirà de l’Associació i és formada, amb igualtat de drets, per tots els socis que hi assisteixen.

2. L’Assemblea General es convoca en sessió ordinària un cop l’any. La convocatòria s’ha de trametre per escrit a tots els socis amb una antelació mínima de quinze dies i s’ha d’especificar l’ordre del dia en el document de la convocatòria.

3. L’Assemblea General és convocada amb caràcter extraordinari per la Junta Directiva o bé quan ho sol·liciten per escrit un deu per cent dels membres de l’Associació. En aquest darrer cas, la convocatòria de l’Assemblea General s’ha de trametre en un termini màxim de seixanta dies a comptar des de la recepció de la sol·licitud.

4. Les funcions de l’Assemblea General són les següents:

a) Debatre i aprovar el programa d’activitats, el projecte de pressupost, la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i la memòria de les activitats realitzades.
b) Tractar els assumptes proposats per la Junta Directiva o bé per un mínim de vint socis mitjançant una petició per escrit. Els acords s’adopten per la majoria simple dels membres assistents. No s’admet el vot delegat.
c) És prevista la participació telemàtica dels socis per mitjà dels recursos que es consideren més adequats a cada ocasió.

Article 11. La Junta Directiva

1. La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació, i actua com a òrgan executiu de l’Assemblea General. En poden ser membres tots els socis de l’Associació.

2. La Junta Directiva és formada pel president/a, el secretari/ària, el tresorer/a i vuit vocals. Hi pot haver un o dos vicepresidents/es, si s’escau. Aquests càrrecs són proposats per la Presidència i aprovats per la Junta Directiva.

3. La durada del mandat és de tres anys, renovable per un segon mandat. Per al càrrec de president/a no es computa el temps ocupat a la Junta Directiva.

4. Els acords es prenen per majoria simple i, en cas d’empat, decideix el vot qualificat de la Presidència.

5. Les funcions de la Junta Directiva són les següents:

a) Vetllar per l’assoliment dels objectius de l’Associació.
b) Aprovar l’admissió de nous membres, tant individuals com institucionals.
c) Convocar les assemblees ordinàries i extraordinàries.
d) Preparar els programes d’activitats i els pressupostos respectius.
e) Acceptar i tramitar ajudes, subvencions i donacions.
f) Organitzar comissions de treball per tal de portar a terme les activitats programades.
g) Escollir la persona representant a l’assemblea territorial de la Federació Espanyola de Sociologia.
h) Escollir les tres persones que conformen la Comissió de Garanties Estatutàries.

Article 12. Comissió de Garanties Estatutàries

1. Per tal de garantir la totalitat dels objectius i principis establerts en els Estatuts i el Codi Ètic de l’Associació, la Comissió de Garanties Estatutàries, en cas que arribi una queixa formal (no anònima) a l’Associació sobre els seus membres i/o assistents a les seves activitats, tindrà les següents funcions:

a) Recollir tota la informació oficial necessària sobre el cas que s’estigui tractant. Si convé, demanant-la a la persona o persones que han presentat la queixa.
b) Proposar a la Junta Directiva la mesura que s’haurà de prendre per tal de resoldre el cas.
c) Aportar tota la documentació necessària a la Junta Directiva perquè prengui una decisió sobre la resolució del cas.

2. La Comissió de Garanties Estatutàries està formada per tres membres de la Junta Directiva, escollits per la mateixa Junta.

Article 13. Funcions del president o presidenta

Les funcions del president/a són les següents:

a) Dirigir i coordinar les activitats de l’Associació.
b) Assistir amb veu i vot a les reunions de la Secció de Filosofia i Ciències Socials i als plens de l’IEC, d’acord amb els Estatuts i el Reglament de règim intern de l’Institut d’Estudis Catalans.
c) Ser membre de la Comissió de Societats Filials de l’IEC.
d) Informar, d’acord amb el delegat de l’IEC, la secció corresponent de les activitats i del funcionament de l’Associació.
e) Proposar els càrrecs dins la Junta Directiva de l’ACS i, un cop aprovats, vetllar pel bon funcionament d’aquests, així com pel funcionament de les comissions de treball.

Article 14. Funcions del secretari o secretària

Les funcions del secretari/ària són les següents:

a) A part de les finalitats pròpies de l’Associació, té l’obligació de notificar al Consell Permanent de l’IEC el programa mensual d’activitats i els canvis que es produeixin en els càrrecs de la Junta Directiva.
b) Trametre anualment, per mitjà de la secció corresponent, la memòria d’activitats al secretari general de l’IEC.

Article 15. Funcions del tresorer o tresorera

Les funcions del tresorer/a són les següents:

a) Vetllar pel manteniment del principi de transparència establert pel Codi Ètic de l’ACS.
b) Portar al dia l’estat de comptes de manera coordinada amb la secretaria administrativa de l’Associació i els membres de la Junta Directiva.
c) Coordinar-se amb els grups de treball per a la gestió econòmica de les activitats acadèmiques.
d) Trametre l’informe econòmic anual a l’Assemblea General.
e) Presentar anualment l’estat de comptes a l’IEC.

Article 16. Funcions del vicepresident o vicepresidenta

Les funcions del vicepresident/a són les següents:

a) Representar en funcions el president/a de l’Associació quan escau.

b) Assistir o substituir el president/a allà on és requerit, ja sigui dins de l’IEC o en altres associacions amb qui l’ACS col·labora.

Article 17.Categories de socis

1. Els membres de l’Associació poden ser socis individuals o institucionals.

2. Socis individuals: poden ser membres de l’Associació totes les persones que es dediquen a la recerca, al desenvolupament del coneixement sociològic, a l’ensenyament de la sociologia o que treballen professionalment en tasques relacionades amb la sociologia, i totes les persones interessades en la disciplina des de qualsevol àmbit d’activitat professional o social.

3. Socis institucionals: poden ser membres de l’Associació totes les institucions que contribueixen al desenvolupament del coneixement sociològic, com ara institucions o grups de recerca, departaments i altres associacions de sociòlegs actius, com ara acadèmics i professionals en el camp de la sociologia. L’admissió ha de ser aprovada per la Junta Directiva i ratificada per l’Assemblea General.

4. Són drets dels membres de l’Associació:

a) Assistir amb veu i vot a l’Assemblea General.
b) Ser membres d’un grup de treball.
c) Presentar-se i elegir els membres de la Junta Directiva.
d) Presentar-se i elegir el coordinador/a del grup de treball a què pertanyen.
e) Rebre informació i assistir a qualsevol acte de l’Associació.
f) Aportar suggeriments i reclamacions tant a la Junta Directiva com al grup de treball a què pertanyen.
g) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.
h) Ser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

5. Són deures dels membres de l’Associació:

a) Abonar la quota que estableix la Junta Directiva.
b) Col·laborar en la realització d’activitats que siguin en benefici directe dels membres.
c) Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació i participar activament per a assolir-les.
d) Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i actuar conforme a les exigències del Codi Ètic de l’Associació.
e) Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.

6. Són causes per a ser donat de baixa de l’Associació:

a) Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
b) No satisfer les quotes fixades.
c) No complir les obligacions estatutàries.
d) No complir la resta d’obligacions recollides a les disposicions estatutàries i no actuar conforme a les exigències del Codi Ètic de l’Associació.
e) Que ho decideixi la Comissió de Garanties Estatutàries de la Junta Directiva.

Article 18.Recursos de l’Associació

Constitueixen recursos de l’Associació Catalana de Sociologia:

a) Els recursos ordinaris, que són els recursos provinents de l’import de les quotes dels socis i de les aportacions de l’IEC.

b) Els recursos extraordinaris, que són els derivats de les subvencions i els donatius concedits per entitats o particulars.

Capítol IV
Elecció de càrrecs

Article 19. Presentació de candidatures

1. Els càrrecs de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea General cada tres anys, en eleccions obertes a tots els socis. També es poden dur a terme amb un sistema de votació telemàtica que garanteixi la confidencialitat i faciliti la participació dels socis.

2. Prèviament, s’ha de fixar un termini per a presentar candidatures separadament, a la Presidència i a membre de la Junta.

3. Els candidats a la Presidència també es poden presentar, separadament, a membres de la Junta.

4. En la presentació de candidatures a la Junta Directiva i a la Presidència de l’ACS, es manté una política d’equitat de gènere.

Article 20. Convocatòria d’eleccions

1. Les eleccions es convoquen dos mesos abans de la data de celebració i, simultàniament, s’obre un període d’un mes per a la presentació de candidatures.

2. Les candidatures s’han d’adreçar al Comitè de Nominacions i han d’incloure un breu currículum (cent cinquanta paraules) de la persona candidata i una fotografia.

3. Quan falta un mes per al dia de les eleccions, es fan públiques les candidatures a través dels mitjans de difusió habitual de l’ACS amb els socis.

4. Les candidatures a la Presidència han de presentar públicament llur programa, dins el calendari establert, perquè tots els socis el puguin conèixer.

5. Es pot optar a la reelecció una vegada, tant a la Presidència com a membre de la Junta, separadament.

Article 21. El Comitè de Nominacions

1. El Comitè de Nominacions té la funció de rebre les candidatures i promoure que hi hagi equitat de gènere, distribució territorial i balanç entre el món acadèmic i el professional. El Comitè de Nominacions consta de tres persones proposades per la Junta Directiva de l’Associació.

2. Pot ser membre d’aquest Comitè qualsevol soci o sòcia.

3. El Comitè de Nominacions recull les propostes de candidatures a la Junta Directiva i a la Presidència, i promou també candidatures, si s’escau.

4. El Comitè de Nominacions proposa una llista d’un mínim de deu candidatures a la Junta Directiva i dues a la Presidència.

Article 22. Procediment de la votació

Cada membre pot votar un màxim de vuit candidatures per a la Junta Directiva i una candidatura per a la Presidència. En cas d’empat en la votació per a la Presidència, es pot repetir la votació pel sistema presencial o pel sistema en línia. En cas d’empat en la vuitena candidatura més votada per a ser membre de Junta, totes les persones empatades entren a formar-ne part.

Capítol V
Grups de treball

Article 23. Composició i funcions dels grups de treball

1. Els grups de treball (GT) són formats per membres de l’ACS interessats en un camp específic de la recerca sociològica.

2. Els GT poden organitzar les llurs activitats científiques en el marc de l’Associació i de l’IEC. A més, els GT s’encarreguen de la preparació del Congrés Català de Sociologia, de l’avaluació de les comunicacions i de l’organització de les sessions de l’àmbit corresponent.

Article 24. Creació de grups de treball

1. La creació d’un GT es fa efectiva després de ser proposada per un mínim de cinc membres de l’ACS i de ser aprovada per la Junta Directiva.

2. Els membres de l’Associació poden pertànyer a diversos GT segons llurs interessos acadèmics.

3. Cada GT organitza una assemblea en el marc del Congrés Català de Sociologia.

Article 25. Elecció del coordinador o coordinadora

1. Cada GT designa un coordinador/a, que és qui s’ocupa d’establir un pont de diàleg entre la Junta Directiva i el GT, i també és la persona responsable de presentar l’informe anual d’activitats a l’Assemblea General.

2. El coordinador/a de cada grup de treball és elegit per l’assemblea del mateix grup per majoria simple dels membres assistents.

Capítol VI
Reforma dels Estatuts i Codi Ètic

Article 26. Garanties de funcionament

Els Estatuts de l’ACS i el Codi Ètic, en tant que és una declaració de pautes ètiques que s’afegeixen com a suplement dels dits Estatuts, garanteixen el bon funcionament, la participació, la transparència i la democràcia interna de totes les activitats de l’Associació.

Article 27. Reforma dels Estatuts i del Codi Ètic

1. Els Estatuts i el Codi Ètic de l’ACS es poden reformar si les modificacions són aprovades per l’Assemblea General de socis. L’aprovació implica el vot favorable de la meitat més un dels socis presents i ha de ser ratificada pel Ple de l’IEC.

2. Les modificacions dels Estatuts poden ser proposades pels col·lectius següents:

a) Dos terços dels membres de la Junta Directiva.
b) Dos terços dels membres de l’Assemblea General.
c) El vint per cent dels membres individuals de l’Associació.

3. Les modificacions del Codi Ètic poden ser proposades per:

a) La Junta Directiva.
b) El vint per cent dels membres individuals de l’Associació.


Capítol VII
Dissolució de l’Associació

Article 28. Procés de dissolució

1. La dissolució de l’Associació ha de ser proposada per la Junta Directiva per unanimitat, o bé a petició de la meitat més un dels membres de l’Associació. L’acord ha de ser pres en una assemblea general extraordinària, però només té efecte si dues terceres parts dels membres acorden de dissoldre-la. La resolució ha de ser comunicada a la Secció de Filosofia i Ciències Socials, dictaminada favorablement pel Consell Permanent de l’IEC i ratificada pel Ple de l’IEC per majoria absoluta.

2. En cas de dissolució, el patrimoni existent i la documentació de l’Associació passen a integrar-se a l’IEC.


Capítol VIII
Disposició final

Article 29. Entrada en vigor

Aquests Estatuts entren en vigor en el moment que són ratificats pel Ple de l’IEC.
 Document complet