Select Page

CODI ÈTIC I COMISSIÓ DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

  • Comissió Garanties Estatutàries

D’acord amb l’Article 12 dels Estatuts de l’ACS, la Comissió de Garanties Estatutàries ha de garantir la totalitat dels objectius i principis establerts en els Estatuts i el Codi Ètic de l’Associació en cas que arribi una queixa formal (no anònima) a l’Associació sobre els seus membres i/o assistents a les seves activitats. Actualment els tres membres que integren aquesta comissió per designació de la Junta directiva de l’ACS són: Olga Serradell, Lena de Botton i Roger Campdepadrós.

  • Introducció

El Codi Ètic de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) estableix les pautes i els principis ètics subjacents a les responsabilitats de tots els membres de l’Associació. Aquests principis i pautes fonamenten l’activitat quotidiana de l’ACS, i proporcionen així orientacions sobre qüestions ètiques bàsiques de la tasca dels sociòlegs i les sociòlogues perquè assoleixin els objectius fonamentals de la sociologia.

La pertinença a l’ACS compromet els membres al compliment d’aquest Codi Ètic. El fet d’incomplir-lo pot comportar la finalització de la pertinença a l’Associació. De la mateixa manera, l’ACS vetllarà perquè també es compleixin aquests principis ètics en totes les activitats que organitzi. Exercint el dret d’admissió, l’ACS podrà denegar la participació a les persones que no els compleixin mitjançant la decisió presa per la Comissió de Garanties Estatutàries i la ratificació de la Junta Directiva.

Les pautes i els principis ètics que s’exposen a continuació es basen en els valors personals, la cultura i la responsabilitat pels quals tota persona científica, acadèmica i professional de l’àmbit hauria de vetllar. 

  • Principis generals 

Els principis generals serveixen de guia per a tots els membres de l’ACS, defineixen les formes de comportament ètiques dels sociòlegs i les sociòlogues en diferents contextos. Aquests principis exemplifiquen els ideals més destacats de la sociologia, tant en l’àmbit acadèmic i científic com en el professional. 

Competència

Els sociòlegs i sociòlogues volen mantenir el nivell més alt de competència en llur treball, reconeixent les limitacions del seu coneixement i comprometent-se a fer aquelles tasques per a les quals tenen experiència i qualificació. Reconeixen la necessitat d’una formació permanent per a seguir sent professionalment competents, i utilitzen els recursos científics, professionals i tècnics necessaris per a garantir que són competents en les activitats acadèmiques i professionals que duen a terme. Així mateix, col·laboren amb altres professionals quan és necessari, per a garantir sempre el benefici de l’alumnat, participants en la recerca i/o clients. 

Integritat

Els sociòlegs i sociòlogues són persones honestes, justes i respectuoses amb les altres persones en les activitats professionals de recerca, docència i de servei que desenvolupen, i actuen sempre sense perjudicar ni posar en perill el benestar dels altres. Treballen generant un ambient de confiança i seguretat, sense difondre informacions falses o enganyoses, i posicionant-se sempre al costat de les víctimes en cas de qualsevol tipus de conflicte, assetjament o conducta discriminatòria. 

Responsabilitat científica i professional

Els sociòlegs i sociòlogues s’adhereixen als més alts estàndards científics i professionals i són responsables del seu treball. Entenen que formen part d’una comunitat i, per tant, han de mostrar respecte pels altres membres, fins i tot quan estan en desacord teòric, metodològic o d’enfocament en la pràctica professional. Valoren la confiança pública en la sociologia i els preocupa tant el seu comportament ètic com el de col·legues que puguin qüestionar aquesta confiança. Al mateix temps que promouen un comportament col·legial, mai no posen la col·legialitat per davant de la responsabilitat compartida del comportament ètic. Sempre que sigui necessari, col·laboren amb companys i companyes per prevenir i evitar conductes poc ètiques. 

Respecte pels drets, la dignitat i la diversitat

Els sociòlegs i sociòlogues respecten els drets, la dignitat i el valor de totes les persones. Promouen l’eliminació de qualsevol biaix en les seves activitats científiques i professionals i no toleren cap tipus de discriminació per raó d’edat, gènere, ètnia, religió, orientació sexual o discapacitat. Són sensibles a les diferències en la tasca docent, de recerca o professional que desenvolupen. 

Responsabilitat social

Els sociòlegs i sociòlogues són conscients de la responsabilitat professional i científica que tenen vers la societat en què viuen i treballen. En aquesta línia, vetllen per poder aplicar i fer públics els seus coneixements amb la finalitat de contribuir al bé públic.

  • Pautes ètiques de l’Associació 

1. L’ACS promou la responsabilitat moral dels sociòlegs i sociòlogues perquè adoptin els principis ètics generals de l’Associació en el desenvolupament de les seves pròpies activitats científiques, acadèmiques i professionals.

2. L’objectiu de l’Associació de contribuir al desenvolupament d’una societat democràtica, igualitària, solidària i hospitalària s’ha de reflectir en mesures inclusives per tal d’aconseguir aquest fi.

3. L’objectiu de l’Associació per al desenvolupament de la comprensió sociològica de la diversitat i la complexitat de les societats actuals s’ha de reflectir en normes de recerca social que tinguin en compte la pluralitat d’experiències i perspectives, d’acord amb la nostra pròpia ètica no discriminatòria.

4. Els membres de l’Associació no han de ser discriminats respecte d’altres membres, així com tampoc no s’han de discriminar altres persones per motiu de l’origen ètnic, nacionalitat, sexe, edat, religió, diversitat funcional o orientació sexual que tinguin.

5. L’objectiu de l’Associació de promoure la recerca sociològica, l’ensenyament de la sociologia i la comunicació entre sociòlegs i sociòlogues s’ha de basar en l’exclusió de qualsevol criteri polític o personal, i per tant, en una forta defensa de la llibertat acadèmica, el rigor científic i la inclusió de la comunitat científica internacional en la comunicació i el diàleg entre professionals del mateix àmbit.

6. L’objectiu de l’Associació de fomentar les relacions de col·laboració entre la sociologia i altres àmbits científics s’ha de basar en la valoració de les aportacions d’altres disciplines al coneixement i la comprensió sociològica, així com de les nostres aportacions a altres àmbits, a partir de les xarxes obertes, inclusives i accessibles que permetin avançar en la recerca i la cooperació interdisciplinària.

7. L’objectiu de l’Associació de potenciar la sociologia en la vida cultural, política i científica a Catalunya requereix un gran respecte per les evidències científiques, el debat rigorós i la democràcia deliberativa, així com un enfortiment dels valors intel·lectuals i la utilitat social de la sociologia com a disciplina acadèmica i com a eina del coneixement professional.

8. L’objectiu de l’Associació de defensar els interessos de la sociologia a les institucions acadèmiques i de recerca catalanes s’ha de basar en la protecció del personal investigador, acadèmic i professional de qualsevol exercici injust, perjudicial o discriminatori, així com en la millora del bon nom i la reputació de la disciplina. Els sociòlegs i sociòlogues haurien de prendre mesures actives per a evitar qualsevol dany a col·legues, participants de les recerques i altres persones que col·laboren, d’alguna manera, en el seu treball científic, acadèmic o professional.

9. L’objectiu de l’Associació de contribuir a fer més justes i obertes les relacions socials als territoris de parla catalana es basa en el respecte i la promoció de la participació equitativa dels sociòlegs i sociòlogues dels diferents territoris a les activitats de l’Associació, així com en el foment de mesures inclusives que garanteixin la participació de persones de diferents procedències, edats i nivells adquisitius. L’Associació promou un esperit crític que superi qualsevol tipus de desigualtat, reconeixent les aportacions a una cultura democràtica basada en els drets humans i en els principis de la justícia global.

10. L’Associació es compromet a ajudar i donar eines als estudiants de doctorat i personal investigador en formació en el desenvolupament de la seva carrera acadèmica i/o professional, així com a garantir que les seves veus són valorades i incloses. L’ACS es compromet també a reconèixer el treball dels sociòlegs que ja no exerceixen la professió.

11. En cas que qualsevol membre o persona relacionada amb un membre consideri que ha rebut un tractament incorrecte, injust o discriminatori, l’Associació es compromet a escoltar i atendre les seves consideracions i, si és possible, donar-hi resposta d’una manera oportuna, justa i oberta.

12. Els principis ètics de l’ACS estan oberts a l’escrutini i la crítica dels seus membres, així com a ser revisats mitjançant els procediments democràtics de l’Associació.

13. L’ACS es posiciona contra l’assetjament sexual, la revictimització i la violència de gènere aïlladora, instant als seus membres, congressistes i col·laboradors/es que en prenguin partit.

Document complet