Select Page

Premi Catalunya de Sociologia. 7a convocatòria.

 

Premi instituït l’any 2008.

Convocat per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) en col·laboració amb el Col· legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) i la Fundació Bancària La Caixa, té l’objectiu de promoure i reconèixer la recerca sociològica que es fa a Catalunya. Ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia, és un reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest camp tant a partir de la trajectòria professional com a partir d’una obra singular.

Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat especialment vinculades a la recerca sociològica, i els membres que hagin estat designats per la Junta de l’ACS per a constituir un comitè ad hoc de nominacions. Les persones membres de la Junta de l’ACS, del Consell del COLPIS, de la Direcció de la Fundació Bancària La Caixa i del jurat no poden ser candidates al premi mentre fan aquesta funció. Tampoc no poden ser-ho els membres de l’IEC.

Per presentar una candidatura, seguir les indicacions del següent formulari: plantilla Premi Cat Soc VII

Les candidatures s’han d’adreçar per correu postal al Comitè de Nominacions del Premi Catalunya de Sociologia (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) i han d’anar acompanyades d’una justificació dels mèrits de la persona candidata (trajectòria científica i professional, cartes de recomanació, etc.). Un cop rebudes les candidatures, el Comitè de Nominacions les farà arribar a un jurat amb la composició següent: tres persones a proposta de la Junta de l’ACS, dues persones a proposta del Consell del COLPIS i dues persones a proposta de la Fundació Bancària La Caixa, així com un secretari o secretària (sense dret a vot) designat a proposta de la Junta de l’ACS.

La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu. El pagament de l’import del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2019.

 

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

 

L’acte públic de lliurament del premi serà a la seu de l’IEC el mes d’abril de 2019.