Select Page
Us presentem una nova doctora de l’ACS. María Jerusalén ‘Jelen’ Amador López va llegir la tesi 
“Guerreras de Cristo. Aportaciones de mujeres gitanas a la transformación social desde la Iglesia Evangélica”
dirigida per les doctores Teresa Sordé Martí i Olga Serradell Pumareda i tutoritzada per la Dra. Marta Soler Gallart al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona.
La tesi va rebre recentment el Premi Extraordinari de Doctorat de la UB.
Aquesta tesi analitza la interacció entre les dones gitanes i l’Església Evangèlica Filadèlfia. Aquesta denominació pentecostal assentada a Espanya ha experimentat un important creixement des del seu inici. Tot i ser un moviment religiós recent, destaca per l’èxit assolit entre la comunitat gitana, convetint-se en el moviment que reuneix la major proporció d’Espanya. Tot i això, gaire bé no ha estat objecte d’estudi i la literatura científica al respecte és escassa. Així doncs, aquesta investigació aporta coneixement científic nou. Utilitza les Teories Duals, que permeten identificar els canvis liderats per les dones a l’Església Evangèlica Filadèlfia gràcies al reconeixement de l’agència humana i de la capacitat de transformació. Al mateix temps, reconeix l’impacte de l’Església Evangèlica Filadèlfia, entesa com una estructura, en la vida de les dones gitanes. Recórrer a les Teories Dialògiques permet superar el desnivell metodològic que col.loca la persona investigadora en una posició privilegiada atenent a la seva condició d’expert. A través d’aquest plantejament teòric, la persona investigadora i les persones investigades entaulen un diàleg igualitari. Així, els participants deixen de ser simples informants per passar a participar en el desenvolupament del procés científic i en la creació de coneixement. La tesi inclou la veu de les dones gitanes, allunyant-se de les corrents que les havien exclòs de la investigació. El marc teòric es completa amb el Feminisme Dialògic, entenent la inclusió de la pluralitat de veus presents a la societat com un element imprescindible per a la lluita per la igualtat de gènere. En aquest sentit, es recullen les aportacions del Feminisme Gitano. L’objectiu principal d’aquesta tesi és esbrinar per un costat, com ha influit la dona gitana en la reconfiguració de la denominació pentecostal i, per l’altre, analitzar l’impacte de la institució religiosa en la percepció que tenen les dones gitanes de sí mateixes, en la superació de l’exclusió social, en la revalorització de l’estatus de la dona i en la superació de la desigualtat i la violència de gènere. Per complir amb aquest objectiu s’empra la Metodologia Comunicativa, que parteix de l’existència d’elements exclusors i elements transformadors. Els primers es correspondrien amb les barreres que encaren les dones gitanes, mentre que els segons consistitirien en les estratègies desenvolupades per a la superació d’aquestes barreres. Així mateix, cal destacar que aquesta metodologia ha estat avalada per la Comissió Europea i està especialment indicada en les investigacions sobre col.lectius vulnerables com el poble gitano. Entre les tècniques de recollida d’informació destaca l’anàlisi documental, l’observació participant duta a terme entre 2014 i 2017, així com el treball de camp realitzat, consistent en 15 Relats Comunicatius de Vida Quotidiana (RCVQ) a dones gitanes i dos RCVQ a homes gitanos, tots ells membres de l’Església Evangèlica Filadèlfia. Aquesta tesi identifica tres nivells d’impacte. En primer lloc, els resultats a nivell institucional evidencien els canvis liderats per les dones en la institució religiosa en benefici de la llibertat, la participació i el lideratge femení. En segon lloc, els resultats a nivell personal il.lustren l’impacte en les pròpies dones, producte de la formació en valors pentecostals, de l’augment d’expectatives, de la consolidació de xarxes femenines de recolzament i de la millora de l’autonomia. Finalment, a nivell comunitari la tesi recull evidències de com els valors pentecostals en combinació amb els valors gitanos estan contribuint a la superació de la desigualtat i de la violència de gènere. 
Opre Roma! Sastipen thaj Mestipen!