Select Page

VIII Congrés Català Internacional de Sociologia i VI Congrés de Joves en Sociologia

Societats en transformació: desigualtats, gènere i canvi climàtic

Crida a comunicacions

Els últims anys han estat marcats per una creixent onada de protestes i reivindicacions ciutadanes centrades en diversos aspectes socials i mediambientals, com ara la creixent onada feminista vinculada als moviments del #metoo així com les protestes per una major responsabilitat per part de la ciutadania i les institucions per pal·liar i actuar contra els efectes del canvi climàtic. Aquests són alguns dels exemples d’una societat en transformació, que prèn la paraula, des de la individualitat quotidiana, a través de les xarxes socials, a les manifestacions més multitudinàries.

En aquesta propera edició del congrés esperem crear un punt de trobada entre les diferents aproximacions de la sociologia, per tal d’aprofundir en les anàlisis sobre les transformacions socials que vivim actualment, així com, generar espais de diàleg que posin la sociologia a l’abast de la ciutadania en aquest horitzó de canvis.

Presentació de Resums:

Els resums / abstracts es poden presentar en català, castellà, anglès o francès.

Han de tenir una extensió màxima de 300 paraules per a una comunicació d’una durada de 15 minuts aproximadament.

Ha de constar necessàriament de: pregunta de recerca, marc teòric, metodologia i principals resultats.

Es poden presentar un màxim de dues comunicacions per persona.

S’ha d’indicar el grup de treball al qual es vol presentar.

L’aplicatiu per a l’enviament de comunicacions estarà disponible en breu.

 

VIII Congreso Catalán Internacional de Sociología y VI Congreso de Jóvenes en Sociología

Sociedades en transformación: desigualdades, género y cambio climático

Llamada a comunicaciones

Los últimos años han estado marcados por una creciente ola de protestas y reivindicaciones ciudadanas centradas en diversos aspectos sociales y medioambientales, tales como la creciente ola feminista vinculada a los movimientos del #metoo así como las protestas por una mayor responsabilidad por parte de la ciudadanía y las instituciones para paliar y actuar contra los efectos del cambio climático. Estos son algunos de los ejemplos de una sociedad en transformación, que toma la palabra, desde la individualidad cotidiana, a través de las redes sociales, a las manifestaciones más multitudinarias.

En esta próxima edición del congreso esperamos crear un punto de encuentro entre las diferentes aproximaciones de la sociología, a fin de profundizar en los análisis sobre las transformaciones sociales que vivimos actualmente, así como, generar espacios de diálogo que pongan la sociología al alcance de la ciudadanía en este horizonte de cambios.

Presentación de Resúmenes:

Los resúmenes / abstracts se pueden presentar en catalán, castellano, inglés o francés.
Deben tener una extensión máxima de 300 palabras para una comunicación de una duración de 15 minutos aproximadamente.
Debe constar necesariamente de: pregunta de investigación, marco teórico, metodología y principales resultados.
Se pueden presentar un máximo de dos comunicaciones por persona.
Se debe indicar el grupo de trabajo al que se quiere presentar.

El aplicativo para el envío de comunicaciones estará disponible en breve.

 

VIII International Catalan Conference of Sociology and VI Youth in Sociology Conference

Societies in transformation: inequalities, gender and climate change

Call for papers

The last few years have been marked by a growing wave of protests and civic demands centered on various social and environmental aspects, such as the growing feminist wave linked to the #metoo movements as well as the protests for greater responsibility on the part of the citizens and the institutions to mitigate and act against the effects of climate change. These are some of the examples of a society in transformation, which takes the word, from everyday individuality, through social networks, to the most multitudinous manifestations.

In this next edition of the congress, we hope to create a meeting point between the different approaches of sociology, in order to deepen the analysis of the social transformations that we are currently experiencing, as well as to generate spaces for dialogue that put sociology within the reach of society. citizenship in this horizon of changes.

Presentation of Abstracts:

The abstracts / abstracts can be presented in Catalan, Spanish, English or French.
They should have a maximum length of 300 words for a communication of approximately 15 minutes.
It must necessarily consist of: research question, theoretical framework, methodology and main results.
A maximum of two communications per person can be presented.
You must indicate the work group to which you want to present.

The application for sending communications soon will be available.

 

VIII Congrès Catalan International de Sociologie et VI Congrès des Jeunes en Sociologie

Sociétés en transformation: inégalités, genre et changement climatique

Appel à communications

Les dernières années ont été marquées par une vague croissante de protestations et de revendications citoyennes pour faire face aux enjeux sociaux et environnementaux. Comme par exemple la vague croissante du mouvement féministe en faveur du mouvement #MeToo, ou des manifestations organisées afin de responsabiliser les citoyens et les institutions en vue d’agir et d’atténuer les effets du changement climatique. Il s’agit juste de quelques exemples qui illustrent clairement la transformation d’une société qui prend la parole de l’individualité quotidienne aux manifestations généralisées.

La VIII édition du congrès vise à promouvoir la rencontre de différentes approches sociologiques afin d’approfondir l’analyse des transformations sociales que notre société vit actuellement, ainsi que à créer des espaces de dialogue qui mettent la sociologie à la portée des citoyens dans le contexte des transformations qui se profilent à l’horizon.

Présentation des résumés:

Les résumés peuvent être présentés en catalan, espagnol, anglais ou français.

Ils doivent avoir une longueur maximale de 300 mots pour une communication d’environ 15 minutes.

Ils doivent nécessairement comporter: une question de recherche, un cadre théorique, une méthodologie et les principaux résultats.

Une même personne ne peut présenter qu’un maximum de deux communications.

Il faut indiquer le groupe de travail dans lequel le candidat souhaite présenter sa communication.

La soumission des résumés se fera à travers de cette application, disponible bientôt.