Select Page

Enguany s’ha llegit al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona la tesi

Las políticas públicas contra la pobreza en la ciudad de Tarragona en el contexto de bienestar familista del sur de Europa. Los servicios sociales básicos y las escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años

dirigida per les doctores Marisol García Cabeza i Anna Escobedo Caparrós, i defensada per en Sergio Sánchez Castiñeira. 

Resum:

Aquesta tesi consisteix en un estudi de cas de les polítiques municipals contra la pobresa a Tarragona entre els anys 2011 i 2016. La tesi analitza les circumstàncies, les experiències i les decisions dels actors que implementen dues polítiques municipals que haurien de ser clau en la lluita contra la pobresa: els serveis socials bàsics (assistència social pública) i les escoles de primer cicle infantil (0-3 anys). La tesi consta de la presentació i de set capítols. El capítol 1 exposa els principis bàsics de la teoria institucionalista i desenvolupa les eines conceptuals d’anàlisi de les polítiques contra la pobresa. A la primera part, s’analitza el context de benestar espanyol i del sud d’Europa amb especial referència a les polítiques de serveis socials bàsics (assistència social pública) i d’educació de 0 a 3 anys. Així mateix, s’argumenta que les polítiques socials contribueixen activament a la construcció social de la pobresa perquè ofereixen un seguit de definicions socials i de recursos -determinades pel marc institucional- que reconstitueixen les situacions inicials de pobresa que ha produït el context econòmic i sociodemogràfic (Saraceno, 2002). Seguidament, aquestes polítiques es conceben com un locus travessat per diferents lògiques institucionals (familisme, professionalisme, activació i universalisme). Aquestes influències institucionals proporcionen els recursos materials i discursius perquè les professionals i les famílies beneficiàries tradueixin els dissenys legals i els reglaments en accions concretes sobre el terreny (Brodkin, 2007). El capítol 2 exposa una aproximació multimetodològica, però prioritza les tècniques interpretativistas per comprendre les circumstàncies i les motivacions que configuren la posada en pràctica de les polítiques públiques. El capítol 3 analitza el marc d’implementació a través de dos paràmetres contextuals: el sistema socioeconòmic i de benestar local de Tarragona, i el context institucional específic dels serveis socials bàsics i de les escoles infantils de primer cicle municipals a la ciutat. El capítol 4 es basa en les explicacions que realitzen les professionals dels serveis socials bàsics (assistència social pública) i s’estructura en tres parts: el context institucional d’intervenció, el procés de readaptació social que els serveis socials tracten de desenvolupar amb els usuaris de “nova pobresa” i la polifacètica gestió del risc que aquests serveis intenten desplegar amb les famílies que pateixen múltiples dificultats o que estan en situació de marginació. El capítol 5 estudia com les expectatives que té la Unió Europea sobre el paper de l’educació de primer cicle infantil per a garantir la igualtat d’oportunitats es tradueixen en la realitat concreta de Tarragona. Més concretament, s’analitzen les perspectives de les professionals de les pròpies escoles i també dels serveis socials bàsics sobre com les escoles de 0 a 3 anys municipals de Tarragona actuen (o no) amb les famílies empobrides. El capítol 6 analitza les circumstàncies i experiències de les famílies amb fills usuàries dels serveis socials i les escoles infantils. Més concretament, tracta de comprendre les perspectives d’aquestes famílies sobre aquestes polítiques municipals. Finalment, el capítol 7 de conclusions exposa els principals aspectes que aquesta tesi ha identificat sobre el funcionament de les polítiques municipals contra la pobresa a Tarragona. Així mateix, es desenvolupen algunes recomanacions amb relació a noves iniciatives institucionals contra la pobresa. Finalment, s’argumenta la importància de realitzar noves anàlisis dels sistemes locals de benestar.

Paraules clau: política social; serveis socials; pobresa; Treball Social; família

 

Dra. Marisol García Cabeza Dra. Anna Escobedo Caparrós