Select Page

Antonio Madrid, Mar Joanpere, Lena de Botton i Roger Campdepadrós han publicat l’article Media Manipulation Against Social Justice Researchers: Second-Order Sexual Harassment a la revista de Primer Quartil a Journal of Citation Report, Qualitative Inquiry

Resum

Segons estudis científics, la manipulació, que és un concepte clau en les anàlisis crítiques del discurs, s’utilitza per obtenir el control del poder contra aquells que actuen per promoure transformacions orientades a la justícia social. En el cas de la lluita contra l’assetjament sexual, els atacs contra persones que donen suport a les víctimes constitueixen assetjament sexual de segon ordre. En aquest article, analitzem un cas específic de manipulació mediàtica amb l’objectiu de silenciar les persones valentes que es van atrevir a parlar de violència de gènere a les universitats espanyoles i van actuar per eliminar la violència en aquestes universitats. La majoria de les persones que havien assumit una posició contra la violència de gènere han estat atacades i destruïdes professionalment i personalment per poders estructurals. En aquest article, ens centrem en dos aspectes. En primer lloc, analitzem com el grup que va trencar el silenci a Espanya va aconseguir superar els atacs de la premsa groga. En segon lloc, observem com aquest grup va aconseguir un impacte social creixent transformant les universitats i obtenint el suport dels seus familiars, moviments socials i la majoria de periodistes. Hem realitzat aquesta anàlisi mitjançant una metodologia comunicativa, incloses entrevistes amb familiars de persones valentes que van patir assetjament sexual de segon ordre per part de determinats mitjans i periodistes compromesos. Segons els seus familiars, contribuint a la justícia social, les seves famílies també van millorar la seva vida i les seves relacions familiars.

 

According to scientific studies, manipulation, which is a key concept in critical discourse analyses, is used to gain control of power against those who act to promote transformations oriented toward social justice. In the case of the struggle against sexual harassment, attacks against people supporting the victims constitute second-order sexual harassment. In this article, we analyze a specific case of media manipulation aiming to silence the brave people who dared speak about gender violence at Spanish universities and acted toward eliminating violence at these universities. Most individuals who had assumed a position against gender violence have been professionally and personally attacked and destroyed by structural powers. In this article, we focus on two aspects. First, we analyze how the group that broke the silence in Spain managed to overcome the attacks by the yellow press. Second, we observe how this group achieved increasing social impact by transforming the universities and gaining the support of their family members, social movements, and most journalists. We performed this analysis using communicative methodology, including interviews with the relatives of the brave people who suffered second-order sexual harassment by certain media and compromised journalists. According to their relatives, by contributing to social justice, their families also improved their lives and family relationships.