Select Page

Roger Campdepadrós Cullell, Sílvia Molina Roldán, Mimar Ramis Salas i Lena de Botton han publicat The Vic Model: From school redistribution to xenophobic voting a la revista de Primer Quartil a Journal of Citation Report Political Geography.

Resum

El 1997, les autoritats de Vic, municipi amb una de les taxes d’immigració més altes d’Espanya, van implementar un programa anomenat Model de Vic, que era un pla per a la redistribució geogràfica o la dessegregació dels estudiants immigrants. L’objectiu del programa era evitar la concentració o segregació d’immigrants, que es definia com un problema, i per tant diluir les diferències ètniques i culturals. Segons investigacions científiques, la implementació d’aquestes mesures intensifica les actituds xenòfobes i discriminatòries entre les poblacions locals. Per analitzar la relació entre aquest enfocament de redistribució, que considera els immigrants com una càrrega i el vot xenòfob, primer documentem el cas examinat i després realitzem una anàlisi quantitativa tant a nivell regional com local mitjançant l’ús de dades demogràfiques i electorals. Els resultats mostren una associació entre la difusió assistida d’immigrants a tot el municipi i un augment del vot xenòfob.

Abstract

In 1997, the authorities of Vic, a municipality with one of the highest immigration rates in Spain, implemented a programme called the Vic Model, which was a plan for the geographical redistribution or desegregation of immigrant students. The aim of the programme was to avoid the concentration or segregation of immigrants, which was defined as a problem, and to thereby dilute ethnic and cultural differences. According to scientific research, implementing such measures intensifies xenophobic and discriminatory attitudes among local populations. To analyse the relationship between this redistribution approach, which views immigrants as a burden, and xenophobic voting, we first document the examined case and then perform a quantitative analysis at both the regional and local levels by using demographic and electoral data. The results show an association between the assisted dissemination of immigrants throughout the municipality and an increase in xenophobic voting.