Select Page

Programa de la candidata a la Presidència de l’ACS Octubre 2020 Paquita Sanvicén-Torné

 

Benvolgudes i benvolguts, bona tarda-nit des de Lleida. Abans de res, vull agrair a la Junta sortint i a la seua presidenta tota la feina feta en aquests tres anys. Els agraeixo sincerament la feina feta. Sens dubte, han aconseguit posicionar l’ACS en un nivell d’excel·lència, nivell que, si surto elegida, em comprometo a mantenir, fins i tot augmentar tant com sigui possible, amb el suport de la nova junta que sorgeixi d’aquest procés electoral i també amb la col·laboració del conjunt d’associades i associats de l’ACS.

Passaré immediatament a explicar-los el programa que voldria dur a terme, abans però voldria comentar-los que si surto elegida demanaré a Mar Joanpere (que no dubto que tornarà a ser reelegida com a membre de la Junta perquè em consta que ha fet una magnífica feina com a vicepresidenta ) que continuï sent vicepresidenta i que proposaré a la Junta que ella sigui la representant de l’ACS a l’Assemblea Territorial de la FES per continuar aprofundint en la línia de treball encetada per aconseguir que la FES incorpori d’una vegada (com ja vam fer nosaltres l’ACS) els criteris de transparència i democràcia internes que caracteritzen associacions internacionals de prestigi com l’European Sociological assotiation i la International Sociological Assotiation.

Dit això, passo a detallar el programa que m’agradaria poder tirar endavant, si les sòcies i socis em fan confiança. S’articula al voltant de tres eixos:

 

  1. Continuïtat: perquè cal continuar i consolidar la feina ben feta que s’ha mantingut en el temps, feina que ha fet la junta anterior, activitats que identifiquen l’ACS i iniciatives importants que s’han encetat i que cal continuar
  2. Aprofundiment: vinculat amb l’anterior, cal insistir en la feina ja encetada en alguns àmbits importants, en la qual cal aprofundir encara més per acabar consolidant-la amb èxit
  3. Nous reptes: propostes de noves actuacions a emprendre en el proper mandat

 

Una idea prèvia important: Caldrà aprofitar al màxim les oportunitats que ens ofereixen les noves tecnologies: difusió, connexió, intercomunicació espai i temps…

 

1. Continuïtat. 

-Seminaris dels grups de treball de Teoria Sociològica Raimon Bonal (des del 95), més recent del grup de Poder, control social i conflicte…

-Cicles de debats i xerrades: Debats Ciència i societat organitzats en col·laboració amb el Palau Macaya ; xerrades –debat informals…

-Presentacions de llibres…

-Premi Catalunya (bianual).

-Concurs de Joves Sociòlegs.

-Organitzar el Congrés Català Internacional de Sociologia i Congrés de Joves (ajornat per la pandèmia) 2021 a Girona (probablement haurem de fer en format virtual).

-Donar tot el suport i participació que se’ns demani en l’organització i desenvolupament de la Conferència de l’European Sociological Association per l’any vinent (del 31/08 al 93/09 DEL 2021) a Barcelona.

-Estudi Impacte Social, dirigit per Teresa Sordé (UAB) a la qual li vull agrair tota la feina feta en aquest estudi i –tot i que no es presenta a la junta- demanar-li que continuï estant a la vora no només fins a la finalització de l’estudi, sinó també en la planificació que haurà d’haver de la comunicació dels resultats i de les accions posteriors que se n’han de derivar per divulgar-los a tots els nivells ja que estic convençuda que els resultats sobre /les contribucions de la sociologia a millorar la societat catalana seran quantitativament i qualitativa molt importants.

-Relacions fluïdes amb associacions nacionals internacionals de referència com la ISA, ESA, FES.

-Democràcia i transparència, atenció als socis, atenent els seus suggeriments, mantenint-los informats constantment i demanant col·laboració. En aquest sentit la feina del Butlletí és molt important (important l’impuls fet en aquesta etapa d’incorporar notícies de la sociologia europea) especialment interessant el darrer número de setembre/octubre… vull felicitar a l’equip i especialment a en Roger Campdepadrós, que si no vaig errada n’és l’ànima mater).

 

2.   Aprofundiment 

– Presència territorial/de/amb equips universitaris de sociologia de les universitats del territori on hi ha docents i investigadors de l’ACS. L’objectiu és que els socis i les sòcies que estan dins i fora de les universitats se sentin representats per l’ACS i la sentin seua. Aprofitar les possibilitats en línia per organitzar amb una planificació bimensual trobades de coneixement mutu, d’intercanvi de projectes en curs, xerrades d’algun/a sociòleg/a del territori, etc. liderades per cada un d’aquests equips del territori. No només presència al territori sinó també intercanvi i coneixement entre equips del territori. Presència que ha de tenir repercussió mediàtica i a xarxes.

-Feina dels Grups de Treball i intercanvi sinèrgies i sabers dels 16 Grups de Treball que em consta que estan constituïts i tenen coordinadors/es i activitats. La meua primera feina serà tornar a parlar amb cada un dels i les coordinadores de cada Grup, cal emplenar de contingut els espais de la web ACS, actualitzar la informació i fer visible la feina que fan. És especialment important el diàleg amb els coordinadors del grup Joves sociòlogues i sociòlegs.

-Activació, actualització i potència del Racó dels socis… proposo dir-ne Espai dels socis/sòcies (publicacions, recerques, grups de recerca).

– Presència de l’ACS, de les activitats, de les publicacions dels socis, dels èxits dels grups de recerca, a les xarxes. Proposaré a la Junta buscar la col·laboració en aquest sentit dels més joves de l’ACS per crear un equip de comunicadors coordinat per un/a membre de la Junta.

Una de les tasques que em proposo fer de seguida per emprendre els punts a) i b) és recollir la informació dels socis i sòcies per tal de poder tenir un cens actualitzat de les sociòlogues i sociòlegs que són sòcies de l’ACS, identificant universitats, departaments, àmbit públic, privat, etc. Em comprometo a emprendre els contactes amb els grups dels diferents territoris per conèixer també les iniciatives que tenen en les quals l’ACS els pugui donar suport.

 

3.       Nous reptes, actuacions (6)

El primer, el segon i el tercer dels reptes que em proposo va relacionat amb el punt anterior:

a)  Associats i associades que ja ho són:

-atenció a les sòcies/socis més joves, els que comencen com a docents, tesis doctorals…, detecció de necessitats (formatives/informatives…) i iniciatives.

-potenciar la participació +posar en valor els coneixements+ crear espais de relació entre sèniors i joves = Espai de formació permanent (webinars) d’aspectes pràctics posant en valor l’expertesa de les sòcies i socis: els aspectes sorgiran de la detecció de necessitats; sumat a aquestes, una de les primeres qüestions que proposaré en aquest sentit a l’equip del Seminari Raimon Bonal és que cada trobada en surti una “capsula” amb finalitat formativa que reculli les reflexions del debat resultant dels diàlegs i reflexions que es fan en cada lectura i que quedi allotjada a la web de l’ACS.

 

b)  Espai de formació i intercanvi permanent docència/recerca

-Proposaré la creació d’un Grup de Treball que tracti docència i ensenyament de la sociologia

-Proposaré organitzar entre congressos activitats – Jornades d’Intercanvi de Recerca- per posar en comú activitats, línies de recerca, intercanvis entre investigadors de dins i fora de la universitat.

 

c)  nous i noves associades

 Captació de nous i noves sòcies, especialment nous socis joves –noies i nois estudiants de sociologia, predocs, postdocs….- amb bonificacions. Campanya potent que no només serveixi per captar noves sòcies i socis sinó que també posicioni l’ACS i posi en valor la necessitat, les aportacions i l’actualitat de la mirada i el pensament sociològics.

El quart fa referència a augmentar la presència, el coneixement i reconeixement, el posicionament social, acadèmic i institucional de la Sociologia

 

c) presència i influència espais estratègics

Estic convençuda que necessitem impulsar amb fermesa iniciatives per posicionar la sociologia i visibilitzar les seues aportacions, en l’acadèmia, les institucions i la societat, la necessitat d’estudiar-la, de fer recerca, de pensar…i:

-Incorporar la Sociologia en els currículums docents de carreres universitàries que no són les identificades com a “socials”

-Incorporar la presència de la formació sociològica en el batxillerat, cicles formatius de grau superior…

-Posar en valor i divulgar la importància de la tasca de les sociòlogues i sociòlegs que treballen en àmbits concrets de les institucions i del seu impacte (consciència dels avenços i de la contribució que han fet/fan en plans, programes, accions de millora social…)

Plantejaré a la Junta encetar els contactes als diferents nivells que calguin (departaments de sociologia universitaris, COLPIS, ministeris, conselleries…) per identificar les possibilitats de liderar des de l’ACS aquesta tasca. Estic convençuda que els resultats de l’estudi Impacte Social ens aportarà evidències importants. Aquesta és una tasca que no podem fer sols per tant demanarem el suport de les associacions internacionals (ISA, ESA) i també de la resta d’associacions de sociologia de l’Estat, a més de la FES.

El cinquè repte, vinculat a l’anterior, va en la línia d’ampliar la presència i la influència i reconeixement de la sociologia catalana arreu , a nivell nacional i internacional…

 

e) ampliar la col·laboració altres associacions de sociologia

Promoure el coneixement, la col·laboració i les sinèrgies amb altres associacions de la resta de comunitats autònomes, Andorra (CRES) i les internacionals. Crec en la suma, el contrast d’idees i la col·laboració,

-enfortir les relacions amb el món universitari (art.3 estatuts) i la col·laboració amb altres associacions de sociologia de l’estat i Andorra, i les internacionals. Igual que és important conèixer què fem els diferents grups de recerca de les persones associades a l’ACS, és important conèixer de primera mà experiències, recerques. Proposaré que en el marc dels congressos hi hagi un espai específic en què es convidin a participar associacions com la nostra d’arreu per conèixer-nos més, per compartir, per col·laborar…per fer més força

El sisè repte proposa aconseguir el rellançament de la Revista.

 

g) publicació d’impacte social

Continuem tenint pendent el repte de rellançar les publicacions de l’ACS tot repensant-les. Societat Catalana i la Revista de l’ACS. Cal recuperar la publicació Societat Catalana, probablement en format digital, per l’objectiu que tenia d’anàlisi periòdica. Així ho proposaré a la Junta. Pel que fa a la revista, l’idoni seria tenir una revista potent, de qualitat, que aconsegueixi estar indexada en les bases de dades de prestigi nacional i internacional, en accés obert, que serveixi no només per difondre la bona recerca sociològica que es fa a Catalunya, sinó també la que es fa arreu. Tanmateix cal fer una anàlisi acurada de les possibilitats, punt forts i punts febles, alternatives possibles…. Si surto elegida, em comprometo que farem amb la nova Junta aquesta anàlisi; que parlarem amb membres de l’ACS que lideren revistes d’impacte i farem una proposta durant el primer trimestre de l’any vinent.