Select Page

VIII Congrés Català Internacional de Sociologia i VI Congrés de Joves en Sociologia

“Construint Equitat i Futurs Sostenibles”

Les diferents tradicions sociològiques han generat coneixements que han contribuït a la construcció d’una realitat social més equitativa, en les relacions de gènere i entre generacions. Això passa també per treballar ara per un futur més sostenible en una perspectiva d’adaptació i resiliència socioambiental. Aquest congrés planteja vincular la construcció activa d’equitat (a partir de la comprensió de les desigualtats socials i les seves dinàmiques), amb el respecte a la diversitat social, cultural i a la biodiversitat, i amb el desenvolupament de teories, recerques i pràctiques socials que promoguin la creació d’alternatives de futurs més sostenibles, més saludables i que generin més espai per a la llibertat, la felicitat individual, el benestar col·lectiu i la democràcia. En un context on és previsible la creixent acumulació d’emergències, és important crear espais de reflexió i coneixement científic per tal d’emprar els nostres coneixements i eines sociològiques per respondre a les emergències i anticipar-les de forma congruent amb construir les millors alternatives de futur.

Instruccions per a l’enviament de les comunicacions:

L’enviament dels resums es farà mitjançant el següent formulari

https://forms.gle/9pnP7f8rg7hVe4uUA

Els abstracts aniran en document adjunt anonimitzats, contenint només el títol de la comunicació i l’abstract. Es poden presentar en Català, Castellà, Anglès o Francès. Han de tenir una extensió màxima de 300 paraules.

Es poden presentar modalitats de recerca empírica/aplicada, revisions teòriques o reflexions metodològiques. Les comunicacions han d’incloure pregunta de recerca, marc teòric, metodologia, principals resultats, i referències bibliogràfiques.

Una persona pot ser autora com a màxim de dues comunicacions.

En cas d’enviar més d’una comunicació s’ha de realitzar un enviament per a cada comunicació.

Si teniu algun dubte escriviu a comunicacions.ccs.acs@gmail.com Calendari

Novembre 2022. Crida per comunicacions fins al 31 de gener

Els coordinadors de GT preparen la seva crida a comunicacions, possibles sessions o activitats conjuntes amb altres GT.

15 Desembre: Termini recepció proposta d’activitats i sessions conjuntes 31 Gener: Límit per rebre propostes de comunicacions
15 Març – Es publica avaluació i selecció per les coordinacions dels GT 15 Març: Inici inscripcions:

 • –  Quota reduïda fins 30 abril
 • –  Quota normal fins 10 de juny
  Maig – Publicació programa
  12 Juliol 2023 – 6è Congrés Joves i activitats prèvies paral·leles 13-14 de juliol 2023 – 8è Congrés Català Internacional de Sociologia

  [Castellano]

  Construyendo Equidad y Futuros Sostenibles

  Las diferentes tradiciones sociológicas han generado conocimientos que han contribuido a la construcción de una realidad social más equitativa, en las relaciones de género y entre generaciones. Esto pasa también por trabajar ahora por un futuro más sostenible en una perspectiva de adaptación y resiliencia socioambiental. Este congreso plantea vincular la construcción activa de equidad (a partir de la comprensión de las desigualdades sociales y sus dinámicas), con el respeto a la diversidad social, cultural y a la biodiversidad, y con el desarrollo de teorías, investigaciones y prácticas sociales que promuevan la creación de futuros más sostenibles, más saludables y que generen más espacio para la libertad, la felicidad individual, el bienestar colectivo y la democracia. En un contexto donde es previsible la creciente acumulación de emergencias, es importante crear espacios de reflexión y conocimiento científico para utilizar nuestros conocimientos y herramientas sociológicas para responder a las emergencias y anticiparlas de forma congruente con construir las mejores alternativas de futuro.

  Instrucciones para el envío de las comunicaciones:

  Los resúmenes se enviarán mediante el siguiente formulario

  https://forms.gle/9pnP7f8rg7hVe4uUA

  Los abstracts irán en documento adjunto anonimizados, conteniendo sólo el título de la comunicación y el abstract. Se pueden presentar en catalán, castellano, inglés o francés. Deben tener una extensión máxima de 300 palabras.

Pueden presentarse modalidades de investigación empírica/aplicada, revisiones teóricas o reflexiones metodológicas. Las comunicaciones deben incluir pregunta de investigación, marco teórico, metodología, principales resultados, y referencias bibliográficas.

Una persona puede ser autora como máximo de dos comunicaciones.

En caso de enviar más de una comunicación debe realizarse un envío para cada comunicación.

Si tiene alguna duda escriba a comunicacions.ccs.acs@gmail.com

[English]

Building Equity and Sustainable Futures

The different sociological traditions have generated knowledge that has contributed to the construction of a more equitable social reality, in intergenerational and gender relations, which demands nowadays working for a more sustainable future from a perspective of adaptation and socio-environmental resilience. This congress links the active construction of equity (based on understanding social inequalities and their dynamics) to respect for biodiversity and social and cultural diversity. It also links it to developing theories, research and social practices, which promote the creation of more sustainable and healthier futures, that would generate more room for freedom, individual happiness, collective well-being and democracy. In a context where the growing accumulation of emergencies is predictable, it is vital to create spaces for reflection and scientific knowledge to use our sociological knowledge and tools to respond to emergencies and anticipate them in a consistent manner with building the best alternatives for the future.

Instructions for sending communications:

Abstract proposals will be sent through https://forms.gle/9pnP7f8rg7hVe4uUA

Please attach an anonymized document containing only the communication title and the abstract. The admitted languages are Catalan, Spanish, English and French. The abstract must have a maximum length of 300 words.

You can present empirical/applied research, theoretical reviews or methodological reflections. Communications must include the research question, theoretical framework, methodology, main results, and bibliographic references.

An individual is allowed to author a maximum of two communications.

In case of sending more than one communication, you must fulfil a submission for each communication.

If you have any doubts, please write to comunicacions.ccs.acs@gmail.com