Select Page

VIII Congrés Català Internacional de Sociologia i VI Congrés de Joves en Sociologia

“Construint Equitat i Futurs Sostenibles”

Les diferents tradicions sociològiques han generat coneixements que han contribuït a la construcció d’una realitat social més equitativa, en les relacions de gènere i entre generacions. Això passa també per treballar ara per un futur més sostenible en una perspectiva d’adaptació i resiliència socioambiental. Aquest congrés planteja vincular la construcció activa d’equitat (a partir de la comprensió de les desigualtats socials i les seves dinàmiques), amb el respecte a la diversitat social, cultural i a la biodiversitat, i amb el desenvolupament de teories, recerques i pràctiques socials que promoguin la creació d’alternatives de futurs més sostenibles, més saludables i que generin més espai per a la llibertat, la felicitat individual, el benestar col·lectiu i la democràcia. En un context on és previsible la creixent acumulació d’emergències, és important crear espais de reflexió i coneixement científic per tal d’emprar els nostres coneixements i eines sociològiques per respondre a les emergències i anticipar-les de forma congruent amb construir les millors alternatives de futur.

Instruccions per a l’enviament de les comunicacions:

L’enviament dels resums es farà mitjançant el següent formulari

https://forms.gle/9pnP7f8rg7hVe4uUA

Els abstracts aniran en document adjunt anonimitzats, contenint només el títol de la comunicació i l’abstract. Es poden presentar en Català, Castellà, Anglès o Francès. Han de tenir una extensió màxima de 300 paraules.

Es poden presentar modalitats de recerca empírica/aplicada, revisions teòriques o reflexions metodològiques. Les comunicacions han d’incloure pregunta de recerca, marc teòric, metodologia, principals resultats, i referències bibliogràfiques.

Una persona pot ser autora com a màxim de dues comunicacions.

En cas d’enviar més d’una comunicació s’ha de realitzar un enviament per a cada comunicació.

Si teniu algun dubte escriviu a comunicacions.ccs.acs@gmail.com Calendari

Els coordinadors de GT preparen la seva crida a comunicacions, possibles sessions o activitats conjuntes amb altres GT.

28 febrer: Límit per rebre propostes de comunicacions  

31 Març – Es publica avaluació i selecció per les coordinacions dels GT  

31 Març: Inici inscripcions 

  • Quota reduïda fins 15 maig 
  • Quota normal a partir 16 maig 

Finals Maig – Publicació programa 

Juny. Informació prèvia 

Congrés: 

12 Juliol 2023 – 6è Congrés Joves i activitats prèvies o paral·leles  

13-14 de juliol 2023 – 8è Congrés: Dijous i divendres  

 

Quotes

  • General:130 (fins 15 de maig)/180€ 
  • Socis: 80 (fins 15 de maig)  /130€ (si et fas soci- 50€, en aquell moment tens un any de soci) 
  • Estudiants: 25 (fins 15 de maig) – 40€ (es demostra amb matricula) 
  • Programa de voluntaris al congrés, seguint model de la ESA, es una via per participar al congrés, gratuïtat 
  • Quota solidaria- només fins el 15 de maig: 30€ per persona amb precarietat (atur, jubilat, emèrits i  altres situacions de precarietat que es pugui justificar). Escrit de motivació i la documentació justificativa. 

 

 

Construyendo Equidad y Futuros Sostenibles

Las diferentes tradiciones sociológicas han generado conocimientos que han contribuido a la construcción de una realidad social más equitativa, en las relaciones de género y entre generaciones. Esto pasa también por trabajar ahora por un futuro más sostenible en una perspectiva de adaptación y resiliencia socioambiental. Este congreso plantea vincular la construcción activa de equidad (a partir de la comprensión de las desigualdades sociales y sus dinámicas), con el respeto a la diversidad social, cultural y a la biodiversidad, y con el desarrollo de teorías, investigaciones y prácticas sociales que promuevan la creación de futuros más sostenibles, más saludables y que generen más espacio para la libertad, la felicidad individual, el bienestar colectivo y la democracia. En un contexto donde es previsible la creciente acumulación de emergencias, es importante crear espacios de reflexión y conocimiento científico para utilizar nuestros conocimientos y herramientas sociológicas para responder a las emergencias y anticiparlas de forma congruente con construir las mejores alternativas de futuro.

Instrucciones para el envío de las comunicaciones:

Los resúmenes se enviarán mediante el siguiente formulario

https://forms.gle/9pnP7f8rg7hVe4uUA

Los abstracts irán en documento adjunto anonimizados, conteniendo sólo el título de la comunicación y el abstract. Se pueden presentar en catalán, castellano, inglés o francés. Deben tener una extensión máxima de 300 palabras.

Pueden presentarse modalidades de investigación empírica/aplicada, revisiones teóricas o reflexiones metodológicas. Las comunicaciones deben incluir pregunta de investigación, marco teórico, metodología, principales resultados, y referencias bibliográficas.

Una persona puede ser autora como máximo de dos comunicaciones.

En caso de enviar más de una comunicación debe realizarse un envío para cada comunicación.

Si tiene alguna duda escriba a comunicacions.ccs.acs@gmail.com

28 febrero: Límite para recibir propuestas de comunicaciones  

31 Marzo – Se publica evaluación y selección por las coordinaciones de los GT  

31 Marzo: Inicio inscripciones 

Cuota reducida hasta 15 mayo 
Cuota normal a partir 16 mayo 

Finales Mayo – Publicación programa 

Junio. Información previa 

Congreso: 

12 Julio 2023 – 6.º Congreso Jóvenes y actividades previas o paralelas  

13-14 de julio 2023 – 8.º Congreso: Jueves y viernes  

Cuotas

General:130 (hasta 15 de mayo)/180€ 
Socios: 80 (hasta 15 de mayo)  /130€ (si te haces socio- 50€, en aquel momento tenso un año de socio) 
Estudiantes: 25 (hasta 15 de mayo) – 40€ (se demuestra con matricula) 
Programa de voluntarios en el congreso, siguiendo modelo de la *ESA, se una vía para participar en el congreso, gratuidad 
Cuota solidaria- solo hasta el 15 de mayo: 30€ por persona con precariedad (paro, jubilado, eméritos y  otras situaciones de precariedad que se pueda justificar). Se requiere escrito de motivación y la documentación justificativa.

[English]

Building Equity and Sustainable Futures

The different sociological traditions have generated knowledge that has contributed to the construction of a more equitable social reality, in intergenerational and gender relations, which demands nowadays working for a more sustainable future from a perspective of adaptation and socio-environmental resilience. This congress links the active construction of equity (based on understanding social inequalities and their dynamics) to respect for biodiversity and social and cultural diversity. It also links it to developing theories, research and social practices, which promote the creation of more sustainable and healthier futures, that would generate more room for freedom, individual happiness, collective well-being and democracy. In a context where the growing accumulation of emergencies is predictable, it is vital to create spaces for reflection and scientific knowledge to use our sociological knowledge and tools to respond to emergencies and anticipate them in a consistent manner with building the best alternatives for the future.

Instructions for sending communications:

Abstract proposals will be sent through https://forms.gle/9pnP7f8rg7hVe4uUA

Please attach an anonymized document containing only the communication title and the abstract. The admitted languages are Catalan, Spanish, English and French. The abstract must have a maximum length of 300 words.

You can present empirical/applied research, theoretical reviews or methodological reflections. Communications must include the research question, theoretical framework, methodology, main results, and bibliographic references.

An individual is allowed to author a maximum of two communications.

In case of sending more than one communication, you must fulfil a submission for each communication.

If you have any doubts, please write to comunicacions.ccs.acs@gmail.com

 

February 28: Deadline to receive communications proposals

March 31 – Evaluation and selection by the GT coordinations is published

March 31: Start of registrations

Reduced fee until May 15
Normal quota from May 16

End of May – Program publication

June. Previous information

Congress:

July 12, 2023 – 6th Youth Congress and previous or parallel activities

July 13-14, 2023 – 8th Congress: Thursday and Friday

Fees

General:130 (until May 15)/€180
Members: 80 (until May 15) / €130 (if you become a member- €50, at that time tense one year of membership)
Students: 25 (until May 15) – €40 (shown with registration)
Volunteer program at the congress, following the ESA model, it is a way to participate in the congress, free of charge
Solidarity fee- only until May 15: €30 per person with precariousness (unemployed, retired, emeritus and other precarious situations that can be justified). Motivation letter and supporting documentation.